Ouderbijdrage

meer dan lessenAan de ouders/verzorgers van onze leerlingen vragen wij een ouderbijdrage van € 52,00 per leerling. Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter; de ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen. Indien u deze ouderbijdrage niet wenst of kunt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de locatie. Voor de locatie Eysenhegge geldt een afwijkend bedrag. Zie hiervoor de locatiebijlage.

Het DaCapo College wil meer doen dan het verzorgen van lessen alleen. Met de inkomsten via de ouderbijdrage willen wij de verworvenheden op dit vlak in stand houden. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende zaken bekostigd: introductieprogramma’s, sportdagen, schoolgidsen, stageverzekering, stagebegeleiding, kosten leerlingenraad, excursies, museumbezoek, schoolfeesten, tentoonstellingsbezoek, schoolconcerten, fotokopieën voor niet-lesgebonden activiteiten, film op school, bijdrage per leerling aan de ouderraad, schoolongevallenverzekering, schaatsactiviteiten, kerst- en paasvieringen, omlijsting diploma-uitreiking, aankleding van de gebouwen met het oog op het pedagogische klimaat en eventuele festiviteiten.

In verband met de toch al hoge kosten zijn wij terughoudend het aanpassen van de ouderbijdrage. Wij gaan ervan uit dat u de doelen van de school onderschrijft en vertrouwen er dan ook op dat de gevraagde vrijwillige bijdrage wordt voldaan. Bij wijziging wordt de ouderbijdrage ter instemming voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraden. Specifieke informatie treft u aan in de locatiebijlage