Praktijkonderwijs (PRO)

Het PraktijkOnderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs waarin leerlingen rechtstreeks opgeleid worden voor de arbeidsmarkt. PraktijkOnderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie de leerwegen van het vmbo en het leerwegondersteunend onderwijs niet haalbaar zijn. PraktijkOnderwijs is eindonderwijs.

De koers van het PraktijkOnderwijs is: leidend naar werk, dus voorbereiden op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Het PraktijkOnderwijs richt zich op de individuele leerling. Iedere leerling in het PraktijkOnderwijs heeft zijn/ haar eigen sterke kanten en mogelijkheden, maar ook grenzen en beperkingen.

Opdat de leerlingen in het PraktijkOnderwijs zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, is maatwerk noodzakelijk. Dit maatwerk vinden we uitgewerkt in het individuele ontwikkelingsplan voor iedere leerling. Dit ontwikkelingsplan is niet enkel een document waarin individuele mogelijkheden, interesses, doelen, afspraken of evaluaties van prestaties staan beschreven, het is ook het proces van de begeleiding. De individuele leer – en ontwikkelingslijn komt tot stand door interactie tussen leraar en leerling. Al coachend begeleidt de leraar de leerling bij het formuleren van realistische en haalbare doelen (toekomstige beroepen en in een enkel geval studie) en het uitstippelen en bewandelen van de weg hiernaar toe. De leerling wordt op deze wijze medeverantwoordelijk voor de invulling van zijn/haar eigen schoolloopbaan. Ook de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit I.O.P. Zij worden aangemoedigd mee te participeren en samen met school na te denken over de weg die voor hun kind nodig is om deze doelen (rond zelfredzaamheid, arbeidsintegratie, certificering en diplomering) te bereiken.

Vanaf de start worden de leerlingen begeleid, gecoacht in het maken van keuzes. Arbeidsoriëntatie en loopbaanbegeleiding maken steeds een geïntegreerd onderdeel uit van de coaching. Inzicht in de eigen mogelijkheden is van belang om tot verantwoorde keuzes te komen wat betreft de toekomstige arbeid en de leerinhoud die daar naar toe leidt. Daarnaast staat burgerschap nadrukkelijk in het curriculum.