OnderwijsDienstenCentrum (ODC)

Het ODC is een voorziening van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en biedt ondersteunende diensten aan op het gebied van leerlingenzorg en testen. Daarnaast heeft het ODC een belangrijke taak in de toelating van leerlingen tot het LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs) en het PRO (Praktijkonderwijs). Het ODC is gekoppeld aan de Nevenvestiging Zorg ‘Eysenhegge’.

Time Out Voorziening (TOV)

Centrale doelstelling van het vmbo is het ‘gediplomeerd’ afleveren van de leerlingen en het voorkomen van schoolproblemen en vroegtijdig schoolverlaten. Het belang van een ononderbroken schoolloopbaan is voor iedereen duidelijk, het voorkomen van en omgaan met schoolproblemen, schoolverzuim en voortijdig en ongediplomeerd schoolverlaten is een uitdaging.

Kernthema en maatregelen ‘Het verminderen van schoolverzuim’.
Het opvangen en begeleiden van voortijdige schoolverlaters ten behoeve van een nieuw perspectiefvol traject is een van de maatregelen met betrekking tot dit kernthema.

Doelen van de time-outvoorziening:

  • het bieden van een tijdelijke opvang voor schoolverlaters, die gekenmerkt wordt door een directe en drempelloze instroommogelijkheid;
  • het samen met ouders / verzorgers en de jongere opstellen van een zorgvuldige analyse van de problemen;
  • het, op basis van gerichte observatie en diagnostiek, formuleren van een vervolgtraject naar een vorm van onderwijs, arbeid, een combinatie van onderwijs / vorming en arbeid of een vorm van jeugdhulpverlening.

De doelgroep omvat leerplichtige jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar uit de regio Westelijke Mijnstreek die om uiteenlopende redenen “tijdelijk” uitvallen in het onderwijs.

Rebound Voorziening  (RBV)

In de praktijk is opvang van jongeren met specifieke schoolproblemen binnen het voortgezet onderwijs niet altijd haalbaar. Het gaat dan om jongeren die in hun prestaties, gedrag en/of werkhouding bergafwaarts gaan. De Reboundvoorziening biedt een directe en drempelloze opvang voor een beperkt aantal leerlingen voor een periode van 5 maanden. Het programma beslaat een normale schoolweek waarbij de jongeren hun lesstof ontvangen van de toeleverende school. De jongere gaat 1x per week terug naar zijn/ haar eigen  school.

Een goede samenwerking met de toeleverende school is vereist. In samenwerking met de locatie Begeleiding en Ondersteuning van het DaCapo College worden de vakken Verzorging, Muziek en Lichamelijke Oefening aangeboden. Naast dit schoolse programma is er aandacht voor maatschappelijke stage. De leerlingen die gebruik maken van de Reboundvoorziening volgen elk hun eigen programma in een groep van max. 7 leerlingen. In het programma zijn de kernactiviteiten observatie, diagnostiek, pedagogische ondersteuning, begeleiding, behandeling, training en advies opgenomen. Er wordt niet alleen uitgegaan van een afkoelingsperiode, maar ook van een herstelperiode van de gezagsverhoudingen en discipline. Het eindverslag wordt vertaald in een advies dat moet leiden tot een succesvolle voortzetting van de schoolcarrière. Ambulante begeleiding is een wezenlijk onderdeel van de nazorg.

Gedurende het verblijf in de Reboundvoorziening wordt nauw samen gewerkt met het hele gezin, waarin de jongere verblijft. Er wordt contact gelegd en overleg gepleegd met jeugdzorginstanties en evt. overige hulpverleners. Op deze wijze wordt het bereiken van een daadwerkelijke gedragsverandering het meest succesvol geacht.

Bij de start van de Reboundperiode wordt samen met de toeleverende school een haalbaar programma opgezet. De leerling moet er van overtuigd worden dat hij/ zij echt een nieuwe kans krijgt om zijn/ haar gedrag aan te passen. Rebound is geen strafmaatregel!

Reboundvoorziening Westelijke Mijnstreek biedt een ‘warme omgeving’ voor alle leerlingen die er geplaatst worden. Door intensief contact wordt er een vertrouwensband opgebouwd met de jongeren.
Vanuit deze vertrouwensband en veiligheid worden de resultaten bereikt.