Nevenvestiging zorg

Op de locatie Eysenhegge wordt vmbo-onderwijs aangeboden met Leerweg Ondersteuning (LWOO). Het Leerwegondersteunend Onderwijs heeft als belangrijkste opdracht de leerlingen met voldoende capaciteiten in staat te stellen een diploma te behalen binnen een van de vier leerwegen. Die leerlingen zouden gezien problemen rond leer- en taakhouding binnen het regulier onderwijs tussen wal en schip kunnen raken en hebben een extra steun in de rug nodig.

Het begeleidingstraject van LWOO is er op gericht, dat de leerlingen starten binnen een relatief beschermde omgeving om zo door te groeien naar een leerweg binnen een andere locatie van het DaCapo College.

Om leerlingen zo goed mogelijk te helpen, heeft Eysenhegge een aantal extra mogelijkheden en middelen. De klassen zijn kleiner en de leerlingen worden specifiek begeleid door deskundigen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot gespecialiseerde begeleiding door een remedial teacher, maatschappelijk werker, psycholoog, orthopedagoog en/of door externe deskundigen.

In principe worden de leerlingen voor twee jaar aangemeld. Gedurende het tweede jaar wordt per individuele leerling gekeken of een extra jaar nodig is, of dat de leerling doorstroomt naar een andere vmbo-locatie. Kan een leerling uitstromen dan zal het didactisch niveau bepalen of het de tweede of derde klas van het regulier onderwijs wordt. Door middel van tempo- en niveaudifferentiatie wordt ook de mogelijkheid van een verrijkingsprogramma geboden. De sociaal-emotionele component weegt zwaar in de beslissing of een leerling kan uitstromen.

Gedurende het tweede jaar wordt in de leerlingbespreking, ondersteund door psychologische onderzoeken gekeken naar de mogelijkheden van de leerling. Als de leerling een derde jaar op Eysenhegge blijft, wordt een programma aangeboden waar de doorstroom naar de bovenbouw vmbo centraal staat. Leerkrachten van de locatie Eysenhegge blijven de leerling ook in de bovenbouw begeleiden (ambulante begeleiding).