De leerjaren

 

Het eerste leerjaar

Het DaCapo College kent verschillende soorten brugklassen. Zo zullen de leerlingen die kiezen voor de kader- of basisberoepsgerichte leerweg in een van de brugklassen op de locaties Rijksweg Zuid of Born worden geplaatst. De leerlingen die in aanmerking komen voor de theoretische/gemengde leerweg zullen worden ingedeeld voor locatie Pres. Kennedysingel of voor de locatie Born. Op beide locaties is een klas ingericht, de zgn. TL-plusklas, voor leerlingen die een advies hebben gekregen dat ligt tussen de theoretische leerweg en het Havo met het doel om na de brugklas de overstap naar klas 2 van het Havo van Trevianum Scholengroep te realiseren. Tijdens het eerste leerjaar wordt bij iedere rapportvergadering nauwkeurig gekeken naar de mogelijkheden van de leerling. Overplaatsing naar een andere brugklas behoort tot de mogelijkheden.

Bij de samenstelling van de brugklassen wordt ernaar gestreefd leerlingen van dezelfde basisschool bij elkaar te plaatsen. Ook wordt zoveel mogelijk met de persoonlijke wensen van ouders, verzorgers en leerlingen rekening gehouden. Omdat de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs best groot is, wordt er alles aan gedaan om de leerlingen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de nieuwe klasgenoten, de nieuwe leerkrachten en het onderwijsondersteunende personeel. Daarom worden voor de brugklassers in het begin van het schooljaar introductiedagen georganiseerd zodat de leerlingen zich op het DaCapo College snel thuis kunnen voelen.

Het tweede leerjaar

In het tweede leerjaar van de daartoe voorbestemde leerweg wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de keuze voor een op het beroep gerichte afdeling. In de theoretische en gemengde leerweg worden de vakken economie, Duits en nask 1 (natuurkunde/scheikunde 1) als nieuwe vakken geïntroduceerd. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt een officieel advies met betrekking tot de haalbaarheid van een van de vier leerwegen gegeven. Dit advies van de school is bepalend. Tijdens het eerste en het tweede leerjaar wordt ook nauwkeurig bekeken of een vroegtijdige overstap naar het havo mogelijk is. Als voor een leerling een dergelijke overstap haalbaar wordt geacht, stimuleert de school deze overstap. Er bestaat al jarenlang een nauwe samenwerking met de Trevianum Scholengroep.

Het derde leerjaar

Bij de start van het derde leerjaar volgt de leerling de vakken in de gekozen leerweg. Bij de keuze voor de beroepsgerichte leerweg krijgt de leerling les in de gekozen sector en afdeling. Tijdens het derde leerjaar tellen alle behaalde cijfers voor overhoringen, toetsen en opdrachten mee voor het schoolexamen. Binnen alle vakken wordt er gewerkt volgens een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit betekent dat een aantal onderdelen van het examen al in dit leerjaar wordt afgesloten. Bovendien wordt er gestart met de vorming van het ‘Examendossier’. Leerjaar 3 is zeer belangrijk, omdat aan het einde van dat leerjaar de definitieve leerweg wordt gekozen. De leerling in de theoretische en gemengde leerweg kiest het definitieve vakkenpakket en de sector.

Het vierde leerjaar

Nadat in de derde klas een deel van het schoolonderzoek is afgesloten, wordt er in dit leerjaar deelgenomen aan de overige schoolonderzoeken die deel uitmaken van het schoolexamen. De leerlingen zijn zeer gericht bezig met de voorbereiding op het eindexamen en de afsluiting van hun opleiding.