DaCapo College Praktijkonderwijs ESF.

Om leerlingen een nog betere kans op uitstroom naar arbeid te bieden, doet het DaCapo College Praktijkonderwijs ook vanaf 2015 een beroep op het ESF-project.

Dit is een project waaraan de school ook deelnam in eerdere schooljaren. Dit is een project, achteraf gefinancierd met subsidie vanuit de Europese Unie met als slogan:

ESF investeert in jouw toekomst!”

In de afgelopen jaren is er in onze arbeidsmarktregio Zuid-Limburg al geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de arbeidstoeleiding van onze leerlingen. Deze aanpak is succesvol gebleken. De huidige ontwikkelingen op onderwijsgebied én de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren baart echter zorgen. Beschikbare middelen voor het begeleiden van onze leerlingen worden schaarser en ook de Praktijkonderwijs scholen staan voor ingrijpende veranderingen.

Scholen zetten zich in om, ondanks deze ontwikkelingen, zoveel mogelijk leerlingen naar een (leerwerk)baan te begeleiden.

De beschikbare ESF middelen kunnen worden aangewend om zorg te dragen voor een blijvende verbetering van aansluiting bij de arbeidsmarkt regio. Deze regionale samenwerking tussen scholen voor VSO en PrO wordt met de uitvoering van dit project bovendien versterkt.